Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Stanovy

Stanovy

Občianskeho združenia Materské centrum – Slnečnica

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

1. Názov občianskeho združenia je Materské centrum Slnečnica (ďalej len MCS).

2. Občianske združenie MCS je dobrovoľné, záujmové, nepolitické a verejnoprospešné

združenie občanov, združujúce prevažne mamičky na materskej dovolenke, ale i

babičky, oteckov, resp. iných záujemcov z radov sympatizujúcich občanov.

3. Sídlo združenia MCS je: L. Svobodu 15, 909 01 Skalica

 

Čl. 2

Cieľ činnosti združenia

 

Cieľom činnosti MCS je :

 

1.    umožniť ženám na materskej dovolenke:

· relaxáciu od stereotypného života na materskej dovolenke

· vytvorenie priestoru pre diskusiu, neformálne rady, vzájomnú psychickú pomoc podporu. Keďže členom sa môžu stať aj ženy a muži iných vekových kategórií,

vytvára sa možnosť aj pre viacgeneračnú komunikáciu.

· vzdelávanie formou kurzov a prednášok (v oblastiach výchovy, medicíny, psychológie, a pod.)

· možnosť sebarealizácie v centre aj v rámci svojej profesie

· vytvorenie priestoru pre príjemné stretnutia v milom, politicky neutrálnom prostredí aj v prípade nepriaznivého počasia.

 

2.    vytvárať nestresové, esteticky a citovo príťažlivé prostredie, zabezpečujúce

      plynulý rozvoj nasledujúcich schopností detí:

· pohybových schopností

· manuálnych zručností

· spoločných hier – organizovaných či neorganizovaných, so zámerom rozvíjania

vôle detí nadväzovať priateľské kontakty s inými "cudzími" deťmi

 

3.    vytvárať priestor pre integráciu rodín s hendikepovanými deťmi, či rodín s deťmi v pestúnskej starostlivosti medzi rodiny so zdravými deťmi.

 

4.    verejnoprospešné aktivity:

· zbierky pre detské domovy, resp. na charitatívne účely

· oslavy sviatkov a výlety s účasťou verejnosti

· burzy detského šatstva, hračiek, a obuvi

 

 

Čl. 3

Členstvo v združení

 

Členom MCS sa môže stať občan, ktorý súhlasí so stanovami združenia MCS a jeho

prijatie schválilo Predsedníctvo združenia, na základe odporúčania najmenej dvoch členov MCS.

 

Členstvo zaniká

· vystúpením

· vylúčením , o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie

· úmrtím

 

 

Čl. 4

Práva a povinnosti členov

 

Práva a povinnosti členov sú nasledovné :

· právo aktívnej účasti vo všetkých činnostiach MCS

· právo navrhovať nových členov

· volebné právo

· povinnosť platiť členský príspevok vo výške určenej Valným zhromaždením

· povinnosť dodržiavať stanovy

· povinnosť aktívnej účasti organizačnej činnosti vo svojich možnostiach

 

 

Čl. 5

Orgány združenia

 

Orgánmi združenia sú :

1. Valné zhromaždenie

2. Predsedníctvo

3. Štatutárny orgán: predseda, podpredseda, hospodár

4. Revízna komisia

 

1. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) je najvyšším orgánom MCS:

· rozhoduje o založení, zlúčení a zániku MCS

· prejednáva schvaľuje, mení a ruší stanovy MCS

· schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení

· tvoria ho členovia MCS

· uznášaniaschopné je nadpolovičnou väčšinou členov

· volí a odvoláva členov Predsedníctva

· rozhoduje vo veci vylúčenia členov MCS

· rozhoduje o výške členského príspevku pre členov a sympatizantov

· rokovania VZ vedie predseda alebo ním poverený člen

· je oprávnené pozastaviť resp. zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci samé

rozhodnúť.

 

 

2. Predsedníctvo - je orgán volený v tajnom hlasovaní VZ. Má 3 členov: predseda, podpredseda, hospodár

· za svoju činnosť zodpovedá VZ

· funkčné obdobie Predsedníctva je 1-ročné, pričom je možné funkcie zastávať aj

opakovane

· je organizačným, výchovným a riadiacim orgánom MCS

· rozhoduje o prijímaní nových členov MCS resp. prípadných zamestnancov MCS

· rozhoduje o uzatváraní zmlúv

· rozhoduje o nákupe a predaji hnuteľných vecí

 

3. Predseda - zastupuje MCS navonok a pred orgánmi a organizáciami

· má právo zaväzovať MCS a podpisové právo a to tak, že za názvom OZ-MC Slnečnica pripojí svoj podpis

· je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a prijímať všetky opatrenia súvisiace s

bežným a riadnym chodom MCS

· v mene MCS je oprávnený

rozhodovať o uzatváraní zmlúv

rozhodovať o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí

rozhodovať o plnej právnej moci zástupcovi združenia (len písomnou formou)

rozhodovať vo veciach, ktorými ho poverí VZ

 

4. Podpredseda - zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti v rozsahu ním určenom. Má podpisové právo za MCS a to tak, že za názov OZ–MC Slnečnica pripojí svoj podpis.

 

5. Hospodár – pripravuje rozpočet MCS, vedie účtovníctvo a evidenciu príjmov a výdajov MCS.

 

6.Revízna komisia – pozostáva z dvoch riadnych členov MCS, je volená valným zhromaždením, na základe odporúčania predsedníctva. Členovia revíznej komisie nemôžu byť členmi ďalších orgánov. Je kontrolným orgánom a dohliada na:

- Dodržiavanie stanov

- Hospodársku činnosť

- Plnenie uznesení valného zhromaždenia

- Plnenie úloh uložených VZ predsedníctvom, resp. vyplývajúcich z platných právnych predpisov

 

 

Čl. 6

Zásady hospodárenia

 

MCS hospodári v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa rozpočtu schváleného

VZ. Zdrojmi príjmov MCS sú:

· členské príspevky

· sponzorské príspevky

· dary

· dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určených na činnosť združenia

· granty získané na realizáciu projektov

· príjmy z činnosti združenia

· dedičstvo zo závetu

 

Čl. 7

Zánik združenia

 

Združenia zaniká :

· zlúčením s iným združením

· vlastným rozpustením

O zániku, prechode práv a záväzkov rozhoduje VZ. VZ menuje likvidátora, ktorý vyrovná

všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ. Zánik MC  likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

 

Návrh týchto stanov bol prerokovaný na valnom zhromaždení OZ–MC Slnečnica v

Skalici dňa 10.02.2011.

Uznesenia orgánov MC  budú oznamované členom ústne na VZ, písomne alebo iným

vhodným spôsobom o ktorom rozhodne Predsedníctvo.

Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto

nadobúdajú platnosť dňom registrácie.

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist